Låssmeden i Boden AB
Kungsgatan 20
961 31 Boden
Tel. 0921-108 40

Fax. 0921-50444

info@lassmedboden.com


Visa karta

ÖPPETTIDER
07.45 - 17.00 Mån-Tor
07.45 - 15.00 Fre
Lunch 12.00 - 12.45

Auktoriserad Värdetekniker
och Låssmed

Vi är anslutna till SLR www.slrlassmeder.se

BoSäkert

Företaget

Verksamhetsbeskrivning

Fa Låssmeden startades av Adils Eriksson 1967 på Kungsgatan 11 och övertogs 1977 av Göran Welin. År 2007 ändrades ägande förhållandet, så att dottern Brita Boström blev minoritets ägare i företaget.
År 1986 ombildades bolaget till Låssmeden i Boden AB och finns nu på Kungsgatan 20 i centrala Boden.
Vi är auktoriserade sedan 1985 och fick Mästerbrev 1988. Företaget innehar licenser för Assa, Kaba, Evva, Boda, Alfa, Abloy, TrioVing, Fas och Teka och tillhandahåller allt inom lås, passagesystem och utrymning. 
Vi ingår även i gruppen SLR (Svenska låssmästares Riksförbund) och BoSäkert.

Vision

Vår vision är att vara ett ledande företag i Norrbotten inom området skalskydd & låstekniska tjänster, stå i framkant för nya produkter och säkerhetskrav.

Affärsidé

Vi utför låssmedsarbeten i Norrbotten och vi monterar alla slag av lås,
kompletta låssystem, galler, gallergrindar, codelås, passagesystem och larm.
Reparationer, underhåll av säkerhetsskåp, kassaskåp ingår i vårt program.

Vår verksamhet omfattar samtliga förekommande säkerhetsprodukter inom skalskydd i låssmedsbranschen.

Kunder

Företag, offentliga organisationer och den privata sektorn.

Konkurrensfördelar

Vår största fördel är kunskapen och erfarenheten hos vår personal – en personal som alltid möter kunden med en positiv syn och sätter kunden i främsta rummet.
Vi bevakar alltid marknadens produktutbud för att snabbt lära oss det senaste för att möta kundernas krav.

Policys

Kvalitet

• Fackmannamässigt utföra de av våra kunder beställda produkterna och tjänsterna.
• Tillgodose kundens förväntningar i varje enskilt objekt/försäljning utifrån kravspecifikation.
• Leverera i rätt tid med rätt kvalitet.
• Vi skall bygga vår kvalitet på säkra produkter.
• Åtgärda reklamationer, i mån av tillgång av material, inom 1–5 arbetsdagar.
• Vi ska ständigt förbättra vårt verksamhetssystem.

Miljö

Vi verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom:

• Att följa aktuella lagar och förordningar.
• Att förebygga föroreningar i verksamheten.
• Att kontinuerligt minska miljöbelastningen från våra transporter.
• Att arbeta med källsortering och öka graden av återvinning.
• Att följa med i miljöutvecklingen för att så snart som möjligt utnyttja nyvunnen kunskap.

Arbetsmiljö

• Att ingen skall behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.
• Att samverkan mellan arbetsgivare och medarbetarna fungerar så att erfarenheter och synpunkter beträffande arbetsmiljö tas tillvara i det dagliga arbetet.
• Att medarbetarna känner en delaktighet i arbetet.
• Att arbetet skall vara utvecklande för alla anställda.
• Att alla på vår arbetsplats skall behandlas med respekt. Vi accepterar inte kränkande särbehandling (mobbning).


Alkohol- och drogpolicy

En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Det är inte tillåtet att använda alkohol eller andra droger under arbetstid eller vara påverkad när man kommer till sin arbetsplats.
Låssmeden i Boden AB kräver av alla medarbetare samt tillfälligt verksamma inom arbetsplatsens område, att de helt avstår från användande av narkotika på arbetstid och fritid. Alkoholförtäring på arbetstid är förbjuden och förtäring av alkoholhaltiga drycker får ej äventyra trafiksäkerhet eller arbetets utförande. All hantering och konsumtion av narkotika, som inte är av läkare föreskriven, är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats.

Alla anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en god arbetsmiljö utan alkohol och droger.

Trafiksäkerhetspolicy

Låssmeden i Boden AB arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas.
Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.

Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:

Samtliga anställda åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av:

Alla anställda informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för bilförare, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, bilbältesanvändning och alkohol- och drogfrihet i trafiken.

För att säkerställa förbättringar avser vi att utbilda all personal inom trafiksäkerhetsområdet.

Denna policy är antagen av styrelsen för Låssmeden i Boden AB och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.


Mål

I vårt företag arbetar vi med målstyrning. Detta innebär att vi har fokus på att allt vi gör i verksamheten skall gå i den riktning som respektive mål har pekat ut. Mål och tillhörande aktiviteter framgår av protokoll.
Organisation, ansvar och befogenheter samt krav på kompetens
Vi har definierat och kommunicerat ansvar, befogenheter samt krav på kompetens för våra olika befattningar. Ledningen tillhandahåller de resurser som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamhetssystemet. VD har utsett KAM-samordnare (KAM = Kvalitets-, Arbetsmiljö- och Miljösamordnare) till ledningens representant i frågor gällande systemet.

Organisation

Verksamhetssystemet och verksamhets-styrning

Vårt verksamhetssystem är baserat på relevanta delar av ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1.
Som stöd för vår styrning har vi, utöver den verksamhetsstyrning som finns angiven i övriga delar av denna manual, även rutiner, checklistor, journaler och protokoll som återfinns under "Startsida" på vår server. Dessa utgör tillsammans med vår "Att göra lista" vårt verktyg för att styra verksamheten mot de mål vi satt upp för verksamheten.